รวมโลโก้ธนาคาร

Apr 22

รวมโลโก้ธนาคาร

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนท่าแฉลบ ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 โทรศัพท์ : 0-3939-1666 โทรสาร : 0-3939-1698 

__________________________________________________________________________________


รวมโลโก้ธนาคาร

หลักในการทำกำไรจากการเทรด TFEX นั้น เป็นอย่างไร (เข้าใจง่ายแน่นอน ครับ)วิดีโอ รวมโลโก้ธนาคาร

คำอธิบายTrade Term (FOB, C.I.F) ,Terms of Payment (T/T, L/C, D/P, D/A)

อ่านเกี่ยวกับ รวมโลโก้ธนาคาร

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  โดย มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

       ในขณะนั้น นายเลอศักดิ์  จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม มีเจตนารมณ์ก่อตั้งสถานศึกษาสอดคล้องตามพันธกิจของธนาคารออมสินที่มีต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรมในทุกระดับ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา รวมทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) เรียนจบแล้วมีงานทำ เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก สามารถพัฒนาเข้าสู่ระดับบริหารระดับสูงต่อไปได้  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องการรับผู้เรียนจบอาชีวศึกษาเข้าทำงานจำนวนมาก ทำให้มีโอกาส มีทางเลือกประกอบอาชีพที่หลากหลาย  และในหลายประเทศกลุ่มอาเซียน รวมทั้งนานาประเทศที่พัฒนา ยังสนับสนุนให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

    ประการนี้ จึงก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาสายพาณิชยกรรม “โรงเรียนอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์” ที่มีคุณภาพขึ้นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่  มีความรู้ไปประกอบอาชีพ ให้นักเรียนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีทางเลือกในการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนท่าแฉลบ ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 โทรศัพท์ : 0-3939-1666 โทรสาร : 0-3939-1698 

       ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายวิทยาลัย

Source: http://www.greennet.or.th/article/391


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รวมโลโก้ธนาคาร

รวมโลโก้ธนาคาร

คำอธิบายTrade Term (FOB, C.I.F) ,Terms of Payment (T/T, L/C, D/P, D/A)

วิดีโอ รวมโลโก้ธนาคาร    ประการนี้ จึงก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาสายพาณิชยกรรม “โรงเรียนอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์” ที่มีคุณภาพขึ้นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่  มีความรู้ไปประกอบอาชีพ ให้นักเรียนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีทางเลือกในการศึกษา

Fair Trade Charter พฤษภาคม 2551

TFEX เริ่มน่าสนใจแล้วใช่มั้ยครับ ลองอ่านต่อ แล้วคุณจะเข้าใจว่าสมาคมการค้าแฟร์เทรดสากล (International Fair Trade Association - IFAT) และหน่วยรับรองแฟร์เทรดสากล (Fairtrade Labelling Organisations International - FLO) ได้ร่วมกันให้คำนิยามความหมายของ "แฟร์เทรด" หรือ "การค้าที่เป็นธรรม" ไว้ว่า

"หุ้นส่วนทางการค้า ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความโปร่งใสและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างให้เกิดความเสมอภาคทางการค้าระหว่างประเทศ แฟร์เทรดช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทำให้เกิดเงื่อนไขทางการค้าที่ดีขึ้น และช่วยปกป้องสิทธิของผู้ผลิตและลูกจ้าง ที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ผลิตและลูกจ้างในประเทศที่กำลังพัฒนา องค์กรแฟร์เทรด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภค มีการดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนผู้ผลิต การสร้างความรับรู้ให้กับสาธารณะ และรณรงค์เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบและวิถีปฏิบัติของระบบการค้า ระหว่างประเทศทั่วไป”

Fair Trade Charter พฤษภาคม 2551

__________________________________________________________________________________

Source: http://www.omsinchan.ac.th/index.php/2016-06-29-05-32-39.html