ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

Apr 12

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

  1.  ปัญหาด้านนโยบายการค้า

คำแนะนำ 1.จำเป็นต้องลงนามใน “สัญญากู้ยืม (สินเชื่อเพื่อการส่งออก)” อย่างเป็นทางการกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2.L/C ที่มีการอนุมัติให้สินเชื่อแล้วนั้น จะต้องมีธนาคารแห่งประเทศจีนเป็นธนาคารผู้แจ้งแอลซี (Advising Bank) และธนาคารตัวแทน 3.L/C ไม่ควรมีเงื่อนไขที่ผู้ส่งออกไม่อาจปฏิบัติตามได้จึงจะดีที่สุด 4.หลังจากยื่นขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกแล้ว L/C ต้นฉบับจะต้องเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 5.ในกรณีทั่วไป การรับชำระเงินโดยมี L/C กำกับจะต้องเป็นที่มาอันดับแรกสุดของเงินคืนสินเชื่อเพื่อการส่งออก 6.หลังจากที่ท่านได้ทำการส่งออกสินค้าและจัดทำเอกสารตามที่ L/C กำหนดแล้ว ควรจะรีบดำเนินการยื่นเอกสารต่อธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทันที


ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

คุณลงขายสินค้าไปแล้ว แต่ก็ยังรอ..ร้อ..รอ ผู้ซื้อใน Alibaba ทำยังไงก็ไม่มาซะที อย่าเพิ่งท้อ! มาดูเทคนิค Alibaba + Google กันก่อนว่า จะช่วยให้คุณขายได้เร็วขึ้นและมากขึ้นได้อย่างไรวิดีโอ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

การนำเข้าและส่งออก - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ่านเกี่ยวกับ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

                              จากสถิติการค้าปกติ แสดงให้เห็นว่า ยังมีโอกาสในการขยายการค้าระหว่างกันอีกมาก หากมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่

ประเด็นปัญหาด้านการค้าของไทย

                                  1) ผู้ส่งออกสินค้าของไทย ขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน เป็นต้น                                  

                                 2) ปัญหาค่าจ้างแรงงานที่มีระดับสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าของไทยมีราคาสูงขึ้นเป็นเหตุให้ไทยเสียตลาดบางส่วนให้กับเวียดนามและจีน                       

                              3) สินค้าไทยระดับล่างมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีน และ เวียดนาม เนื่องจากการจัดเก็บอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากรไทยมีอัตราสูงทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสินค้าไทยในระดับล่างจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้                                  

                                    4) มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดน ทำให้ สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปมีราคาถูกกว่าสินค้าที่นำเข้าโดยถูกวิธี ทำให้สินค้าไทยเข้าไปแข่งขันกันเองในตลาดต่างประเทศ                                  

                                  5) สินค้าไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ส่งจักรยานยนต์และชิ้นส่วนลอกเลียนแบบที่มีราคาต่ำกว่าของไทยมาก และเวียดนามส่งสินค้าคุณภาพที่ต่ำกว่าทำให้ผู้บริโภค เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าไทย      

  1.  ปัญหาด้านนโยบายการค้า

Source: http://www.bankofchina.com/th/th/cbservice/cb2/cb22/201108/t20110829_1511305.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

การนำเข้าและส่งออก - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วิดีโอ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง                                  5) สินค้าไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ส่งจักรยานยนต์และชิ้นส่วนลอกเลียนแบบที่มีราคาต่ำกว่าของไทยมาก และเวียดนามส่งสินค้าคุณภาพที่ต่ำกว่าทำให้ผู้บริโภค เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าไทย      

ขั้นตอนและกระบวนการ 1.ผู้ส่งออกและธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญาจัดหาเงินทุน ผู้ส่งออกส่งหนังสือคำร้องขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก, สัญญาการค้า และต้นฉบับ L/C รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2.หลังผ่านการพิจารณาจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)แล้ว ทางธนาคารก็จะนำเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกดังกล่าวใส่เข้าไปยังบัญชีของผู้ส่งอก 3.ผู้ส่งออกใช้เงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกที่ได้รับในการจัดซื้อ, ผลิต และขนส่งเรียบร้อยแล้วจึงส่งหลักฐานการส่งออกสินค้าตาม L/C ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) นำหลักฐานการส่งออกสินค้าดังกล่าวส่งไปยังธนาคารในต่างประเทศ (ธนาคารผู้เปิด L/C หรือธนาคารตัวแทน) เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงิน 5.ธนาคารในต่างประเทศชำระค่าสินค้าให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้นธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จึงใช้เงินจำนวนนี้ใส่คืนไปยังรายการเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก

บทที่ 13 เทคนิครวยเร็วด้วย Alibaba + Googleชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)ให้บริการแก่ผู้รับประโยชน์ตาม L/C(ผู้ส่งออก)ที่ยื่นขอสินเชื่อพิเศษเพื่อใช้ในการจัดซื้อสินค้า ผลิต และขนส่งภายใต้ L/C นั้นๆ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ 1.ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงิน และสินเชื่อในระยะสั้นของผู้ส่งออกโดยมี L/C กำกับเพื่อการเตรียมขนส่งสินค้าเพื่อส่งออก 2.แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้คืนสินเชื่อที่กู้ยืมไปคือเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บได้จากการส่งออกโดยมี L/C กำกับ โดยมีธนาคารผู้เปิด L/C เป็นผู้ค้ำประกันเครดิตภายใต้เงื่อนใต้ 3.จัดเป็นสินเชื่อพิเศษ ภูมิหลังทางการค้าสะอาดโปร่งใส เหมาะสำหรับการบริหารจัดการแบบปิด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ 1.ช่วยขยายโอกาสทางการค้า ในขณะที่สถานการณ์ทางการเงินของผู้ส่งออกขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถเจรจาขอเงื่อนไขการชำระเงินแบบชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment)จากลูกค้าได้ สินเชื่อนี้จะช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างราบรื่น และไม่เสียโอกาสทางธุรกิจไป 2.ลดปัญหาเงินทุนจม ผู้ส่งออกไม่ต้องใช้เงินทุนของตนเองในขั้นตอนการเตรียมสินค้าอาทิ การผลิต การจัดซื้อ ทำให้บรรเทาแรงกดดันเรื่องสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินทุน

ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยในการจัดหาเงินทุน (Financing) เป็นไปตามที่อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการกับธุรกรรมการจัดหาเงินทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติของลูกค้า ผู้ส่งออกที่เงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง และผู้นำเข้าซึ่งเป็นคู่ค้าในต่างประเทศไม่ยินยอมชำระค่าสินค้าแบบชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) แต่ยินยอมให้เปิด L/C ได้

เงื่อนไขในการใช้บริการ 1.เป็นผู้ส่งออกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีใบอนุญาตประกอบการนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบประจำปี หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งสามารถยืนยันการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และขนาดของกิจการได้ 2.มีคุณสมบัติในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก 3.มีวงเงินสินเชื่อกับทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่จำเป็น 1.หนังสือคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร 2.หนังสือสัญญาการซื้อขายกับต่างประเทศและหนังสือสัญญาการจัดซื้อในประเทศ 3.จดหมายแนะนำสภาพทางธุรกิจการค้าของผู้ส่งออก 4.ต้นฉบับ L/C

ขั้นตอนและกระบวนการ 1.ผู้ส่งออกและธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญาจัดหาเงินทุน ผู้ส่งออกส่งหนังสือคำร้องขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก, สัญญาการค้า และต้นฉบับ L/C รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2.หลังผ่านการพิจารณาจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)แล้ว ทางธนาคารก็จะนำเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกดังกล่าวใส่เข้าไปยังบัญชีของผู้ส่งอก 3.ผู้ส่งออกใช้เงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกที่ได้รับในการจัดซื้อ, ผลิต และขนส่งเรียบร้อยแล้วจึงส่งหลักฐานการส่งออกสินค้าตาม L/C ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) นำหลักฐานการส่งออกสินค้าดังกล่าวส่งไปยังธนาคารในต่างประเทศ (ธนาคารผู้เปิด L/C หรือธนาคารตัวแทน) เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงิน 5.ธนาคารในต่างประเทศชำระค่าสินค้าให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้นธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จึงใช้เงินจำนวนนี้ใส่คืนไปยังรายการเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก

คำแนะนำ 1.จำเป็นต้องลงนามใน “สัญญากู้ยืม (สินเชื่อเพื่อการส่งออก)” อย่างเป็นทางการกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2.L/C ที่มีการอนุมัติให้สินเชื่อแล้วนั้น จะต้องมีธนาคารแห่งประเทศจีนเป็นธนาคารผู้แจ้งแอลซี (Advising Bank) และธนาคารตัวแทน 3.L/C ไม่ควรมีเงื่อนไขที่ผู้ส่งออกไม่อาจปฏิบัติตามได้จึงจะดีที่สุด 4.หลังจากยื่นขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกแล้ว L/C ต้นฉบับจะต้องเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 5.ในกรณีทั่วไป การรับชำระเงินโดยมี L/C กำกับจะต้องเป็นที่มาอันดับแรกสุดของเงินคืนสินเชื่อเพื่อการส่งออก 6.หลังจากที่ท่านได้ทำการส่งออกสินค้าและจัดทำเอกสารตามที่ L/C กำหนดแล้ว ควรจะรีบดำเนินการยื่นเอกสารต่อธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทันที

Source: https://www.gotoknow.org/posts/53629