ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

Apr 05

ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

           สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า เพื่อส่งเสริมให้การส่งออกสินค้าข้างต้นไปยังจีนขยายตัวยิ่งขึ้น ควรจัดการเจรจา/จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน และให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยด้านการประกอบธุรกิจและสภาพของตลาดจีน โดยนักธุรกิจไทยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.thaibizchina.com และขอรับe-news letter ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ bicbeijing@gmail.com   

ในขั้นตอนนี้จะเป็น


ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

ก่อนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้า ได้ถูกจดทะเบียนโดยผู้ประกอบการรายอื่นแล้วหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักงานสิทธิบัตรอุตสาหกรรมนอร์เวย์ (the Norwegian Industrial Property Office) และสามารถดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได้ทาง www.altinn.noวิดีโอ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

รายการ Secrets of Victory บริษัท เนสโก้กรุ๊ป จำกัด Part 3/3

อ่านเกี่ยวกับ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

รายชื่อสินค้าไทยที่มีศักยภาพในจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaibej@mfa.go.th หรือ interecon02@mfa.go.th

            ความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย-จีนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจีนนับเป็นตลาดใหญ่ที่รองรับสินค้าไทยหลากหลายประเภทเพื่อสนองตอบการบริโภคตั้งแต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมจนถึงการจับจ่ายใช้สอย     ภาคครัวเรือน ประกอบกับประชากรจีนจำนวนมหาศาลมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก ในการนี้              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้แจ้งรายชื่อสินค้าไทย ๓ รายการที่มีศักยภาพในตลาดจีน ได้แก่ ๑) ยางพารา  ๒) น้ำตาล  และ ๓) พลาสติก

           ยางพารา จีนนับเป็นประเทศที่บริโภคและนำเข้ายางพาราสูงที่สุดในโลก โดยจีนบริโภคยางพารากว่าร้อยละ ๓๐ ของการบริโภคยางพาราโลก หรือประมาณ ๓.๖ ล้านตัน ตามสถิติปี ๒๕๕๓ ในขณะที่จีนสามารถผลิตยางพาราเพื่อการบริโภคภายในประเทศได้เพียง ๖ แสนกว่าตันต่อปี จึงจำเป็นต้องนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศ โดยในปี ๒๕๕๔ จีนนำเข้ายางพาราจากไทยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๒๐.๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘ ของการนำเข้ายางพาราทั้งหมด และมลฑลซานตงมีการนำเข้ายางพาราสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ ที่สำคัญการจัดตั้ง Rubber Valley ของจีน ในปี ๒๕๕๔ จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยางพาราและส่งเสริมการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศยิ่งขึ้น

           น้ำตาล เป็นสินค้าที่จีนบริโภคสูงเป็นอันดับที่ ๒ ของโลก แต่ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าประเภทนี้จากต่างประเทศ ซึ่งมณฑลที่นำเข้าน้ำตาลสูงสุด ๖ อันดับแรก ได้แก่ ซานตง เหลียวหนิง เทียนจิน กวางตุ้ง ปักกิ่ง และเจียงซู  โดยเฉพาะ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ จีนนำเข้าน้ำตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔๐ และ ๑๑๔.๖ ตามลำดับ และไทยส่งออกน้ำตาลไปยังจีนเป็นอันดับที่ ๓ โดยตัวเลขการส่งออกช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๕ อยู่ที่ ๒.๘ แสนตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขการส่งออกปี ๒๕๕๔ อย่างมาก ซึ่งจีนนำเข้าน้ำตาลจากไทยทั้งปีประมาณ ๒.๗๕ แสนตัน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่าการนำเข้าน้ำตาลของจีนมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับบราซิลและคิวบาซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่มายังจีน

           พลาสติก ในปี ๒๕๕๔ ไทยส่งออกพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะมณฑลซานตง เทียนจิน เหลียวหนิง และปักกิ่ง ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจจิงจิน-จี้ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายฟื้นฟูฐานอุตสาหกรรมเก่าโดยเฉพาะรถยนต์ ยางพาราและพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเกษตรกรรมแบบทันสมัยซึ่งล้วนใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบ

           สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า เพื่อส่งเสริมให้การส่งออกสินค้าข้างต้นไปยังจีนขยายตัวยิ่งขึ้น ควรจัดการเจรจา/จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน และให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยด้านการประกอบธุรกิจและสภาพของตลาดจีน โดยนักธุรกิจไทยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.thaibizchina.com และขอรับe-news letter ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ bicbeijing@gmail.com   

Source: http://incquity.com/articles/importing-biz-1


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า

รายการ Secrets of Victory บริษัท เนสโก้กรุ๊ป จำกัด Part 3/3

วิดีโอ ราย ชื่อ บริษัท นำ เข้า สินค้า           พลาสติก ในปี ๒๕๕๔ ไทยส่งออกพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะมณฑลซานตง เทียนจิน เหลียวหนิง และปักกิ่ง ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจจิงจิน-จี้ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายฟื้นฟูฐานอุตสาหกรรมเก่าโดยเฉพาะรถยนต์ ยางพาราและพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเกษตรกรรมแบบทันสมัยซึ่งล้วนใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบ

2. การตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลอย่างละเอียด

เครื่องหมายการค้าในนอร์เวย์จะมีอายุ 10 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถต่ออายุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 2,600 โครนนอร์เวย์ สำหรับเครื่องหมายการค้า 3 เครื่องหมายการค้าแรก และอีก 1,000 โครนนอร์เวย์ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ 4 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่ออายุเครื่องหมายการค้าเอง อย่างไรก็ตาม สำนักงานสิทธิบัตรนอร์เวย์อาจมีการส่งจดหมายเตือน 2 – 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ ทั้งนี้ หากมีการต่ออายุล่าช้าและผู้ประกอบการยังประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าเดิมอยู่ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับ 550 โครนนอร์เวย์เพิ่มเติมอีกด้วยสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีเสน่ห์แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน

ธุรกิจนำเข้าสินค้ากลายเป็นโมเดลธุรกิจอย่างง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจประเภท “ซื้อมา-ขายไป” แต่มีรากฐานอยู่บนสินค้าที่มีความแตกต่างด้านคุณภาพหรือความมีเสน่ห์แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดด้วยความเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ธุรกิจนี้จึงมีลู่ทางพอให้เริ่มทำและต่อยอดได้มากพอสมควร

ในบทความชุดนี้จะเป็นการเตรียมความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินค้านำเข้า ตั้งแต่ขั้นตอนในการการเตรียมเอกสารเพื่อขอทำธุรกิจนำเข้าสินค้า และส่วนที่เหลือจะว่าด้วยวิธีทางการโอนถ่ายสินค้า การตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามา เรื่องเกี่ยวกับภาษีการนำเข้า ไปจนถึงเรื่องของการดำเนินการติดต่อกับทางท่าเรือ ซึ่งแม้จะมีขั้นตอนจำนวนหนึ่งแต่ก็มีความเป็นมาตรฐานที่หากเรามีความเข้าใจแล้ว ส่วนที่เหลือก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 ธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นอย่างไร?

ธุรกิจการนำเข้าสินค้านั้น เป็นธุรกิจที่ทำการซื้อขายสินค้ามาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหายาก หรือสินค้าที่มีต้นทุนราคาถูกมาขายในประเทศไทย โดยส่วนมากนั้นจะนำเข้ามาทางเรือจากประเทศจีน หรืออาจผ่านทางเครื่องบิน ซึ่งสินค้าเหล่านี้มักจะมาจากทางโรงงานโดยตรงเพื่อที่จะได้ราคาต้นทุนที่ถูกลงไปอีก

ในปัจจุบันนั้นมีบริษัทขนส่งสินค้ามากมายให้เลือกใช้บริการในกรณีที่ไม่ต้องการพบกับความยุ่งยากทั้งหลาย ซึ่งส่วนมากก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบของการขนส่งเช่น คิดจากระยะทาง หรือคิดจากน้ำหนักของสินค้า ถ้าจะใช้บริการเหล่านี้ก็ควรเลือกที่เหมาะสมกับสินค้าของเรา ส่วนผู้ที่สนใจอยากลองศึกษาดูเองก็มีข้อมูลดังนี้

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?ขั้นตอนการนำสินค้าเข้า

หลังจากที่เตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมาดำเนินการภายใต้ระบบการนำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

หลังจากที่เตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมาดำเนินการภายใต้ระบบการนำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษแต่อย่างใด ซึ่งโดยทั่วไปมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. การโอนถ่าย หรือยื่นข้อมูลใบขนสินค้า

ในขั้นตอนแรกนั้นผู้ที่นำสินค้าเข้าจะต้องบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ของทุกๆ รายการเข้าไปในผ่านทางระบบ Service Counter ซึ่งโปรแกรมนี้จะแปลงข้อมูลบัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าให้อัตโนมัติ โดยผู้นำสินค้าเข้านั้นสามารถใช้เอกสารใบขนส่งสินค้าที่ถูกแปลงข้อมูลมานำส่งทางกรมศุลกากรผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เลย

จากนั้นเมื่อกรมศุลกากรได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นในใบขนส่งสินค้า เพื่อดูว่า ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร และราคาของสินค้านั้นมีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากมีการพบว่าข้อมูลที่เรากรอกไปนั้นยังมีข้อผิดพลาด ทางกรมศุลกากรก็จะแจ้งข้อมูลเหล่านั้นกลับมาเพื่อให้เราได้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อส่งไปให้กับทางกรมศุลกากรใหม่อีกครั้ง ซึ่งเมื่อพบว่าข้อมูลของเราถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็จะออกใบเลขที่ขนสินค้าขาเข้าให้กับเรา

2. การตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลอย่างละเอียด

ในขั้นตอนนี้จะเป็น

Source: http://www.mfa.go.th/business/th/articles/88/31767-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99.html