การส่งเสริมการขาย หมายถึง

Apr 09

การส่งเสริมการขาย หมายถึง

MUSKETEERS - Dancing Official MV การส่งเสริมการขาย หมายถึง.

วิดีโอ การส่งเสริมการขาย หมายถึงการประชาสัมพันธ์ช่วย�

        ข้อความโฆษณา หมายถึง ส่วนประกอบทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานโฆษณา เช่น ถ้าเป็นการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ ข้อความโฆษณา จะหมายถึงข้อความที่เป็นภาษาเขียน สัญลักษณ์ รูปภาพ เส้นกรอบ และเส้นประดับทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่ในส่วนของโฆษณา โดยมีส่วนต่างๆ เพื่อการดึงดูดความสนใจ (Attention) การสร้างความน่าสนใจ (Interest) การทำให้เกิดความต้องการ (Desire) และการกระตุ้นให้เกิดการกระทำ (Action)

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2543อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งเสริมการขาย หมายถึง

การประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดในยุคสมัยใหม่ ไม่ได้เพียงแต่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กร และสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่เครื่องมือการประชาสัมพันธ์นั้นได้เข้ามามีบทบาทเชิงรุกทั้งทางด้านการตลาดและการเพิ่มยอดขายแก่องค์กร ด้วยการบริหารจัดการเครื่องมือประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

การประชาสัมพันธ์ คือการให้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า โดยไม่ใช้บุคคล และเสียค่าใช้จ่ายเพื่อทำการตลาด สร้างแรงจูงใจเพื่อหวังยอดขายในอนาคต โดยประเภทของงานโฆษณาแบ่งออกได้ ดังนี้

ประเภทของการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาถูกจัดแบ่งตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย คือ การโฆษณาที่มุ่งสู่ผู้บริโภคการโฆษณาที่มุ่งสู่หน่วยธุรกิจ หรือ การโฆษณาที่มุ่งต่างประเทศการโฆษณาระดับชาติการโฆษณาในเขตใดเขตหนึ่งการโฆษณาระดับท้องถิ่นจัดตามประเภทเนื้อหา หรือ จุดมุ่งหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์กับการโฆษณาสถาบันการโฆษณาเพื่อหวังผลทางการค้ากับการโฆษณาที่ไม่หวังผลทางการค้าการโฆษณาให้เกิดกระทำกับการโฆษณาให้เกิดการรับรู้ เป็นต้น โดยการประชาสัมพันธ์นี้ได้ออกฉายตามสื่อต่างๆ เช่น ทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางนิตยสารโดยใช้จดหมายตรง และนอกสถานที่

ทางด้านผู้ประกอบการต่างมุ่งหวังให้ยอดขายของกิจการไปในทิศทางที่เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้มีการขยายตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยสื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัยขึ้นทำให้กิจการมีการแข่งขันที่มากขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจบางแห่งใช้การจัดโปรโมชั่นโดยให้ส่วนลดพิเศษในบางวันหรือในบางช่วงเวลา แทนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากขึ้น หรือเป็นการกระตุ้นให้ให้ลูกค้ามาใช้บริการกันมากขึ้น

การประชาสัมพันธ์ช่วย�

Source: http://www.thenewpinkmarketing.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C


การส่งเสริมการขาย หมายถึง