กำไร benefit หมายถึง

Apr 04

กำไร benefit หมายถึง

Sister's Slam Dunk | 언니들의 슬램덩크 – Ep.24 [ENG/2016.12.16] กำไร benefit หมายถึง.

วิดีโอ กำไร benefit หมายถึงposted at : 2016-09-09 13:41 pm

1.2.5 วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป

Call Force              คือ มูลค่าที่โบรกเ�อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กำไร benefit หมายถึง

ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IAS19)

ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นรายการหนึ่งที่มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19 / IAS19)

ได้กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดให้มีตวามชัดเจนและถูกต้อง ประโยชน์ที่สำคัญของการวิเคราะห์และเปิดเผย ก็เพื่อให้นักบัญชี และกิจการ เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการณ์ตั้งสำรองผลประโยชน์เกษียณ ว่าเกิดจากสาเหตุใด  ขณะเดียวกัน ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวก็สามารถสะท้อนถึง แนวทางในการกำหนดสมมติฐานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ว่ามีความเหมะสมกับการตั้งสำรองในระยะยาวมากน้อยเพียงใด  ยกตัวอย่างเช่น หากนักคณิตศาสตร์กำหนดสมมติฐานโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลหรือนำข้อมูลในช่วงเวลาที่สั้น มาใช้สำหรับการกำหนดสมมติฐานระยะยาว ก็จะมีโอกาสที่การประเมินในครั้งถัดไป เกิดความคลาดเคลื่อนที่ผิดปกติได้

โดยพื้นฐานแล้ว ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หมายถึงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประเมินครั้งที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย 2 สาเหตุคือ

2.1.  การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราคิดลด ราคาทองคำ เป็นต้น

2.2.  การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานทางประชากรศาสตร์ ตัวอย่างเช่น อัตราการลาออกของพนักงาน อัตรามรณะ อัตราการเกษียณก่อนกำหนด เป็นต้น

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ Team Excellence Consulting จึงขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IAS19) ดังนี้

1. การปรับปรุงจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2559

2. การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ

posted at : 2016-09-09 13:41 pm

Source: http://teamactuary.com/?p=383


กำไร benefit หมายถึง