เส้นแนวโน้ม excel

Apr 20

เส้นแนวโน้ม excel

3 การหาเป้าหมายราคาโดยใช้เส้นแนวโน้ม 01 เส้นแนวโน้ม excel.

วิดีโอ เส้นแนวโน้ม excel4. ลักษณะใหม่ของแผนภูมิ สามารุใช้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพที่สื่อสารฃ้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย และโดยตามชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใข้กับสมุดงาน ลักษณะหน้าตาใหม่ที่ทันสมัยชองแผนภูมินั้นรวมถึงลักษณะพิเศษ เช่น สามมิติ ความโปร่งใสและ เงาจาง เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ใหม่ช่วนให้การสำรวจชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ง่ายฃึ้น เ�

จากแบบฝึกหัด 4.1 เราคำนวณหาค่า ความชัน โดยใช้วิธี method of least square เพื่อให้ได้เส้นตรงที่เหมาะสมกับข้อมูลมากที่สุด ความชันและจุดตัดแกน y ที่ได้จะมีค่าเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ในกรณีที่เราทราบว่าเส้นตรงนั้นตัดผ่านแกน y ที่ค่า ๆ หนึ่ง และเราต้องการกำหนดจุดตัดแกน y ให้คงที่ที่ค่านี้ ฟังก์ชัน SLOPE ที่เราใช้�

บทความนี้จึงขอนำเสนอ “การคำนวณผลการทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test) ด้วย Excel VBA”อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เส้นแนวโน้ม excel

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office Excel 2007

        โปรแกรม Microsoft office Excel 2007 เป็นโปรแกรมที่ปัจุบันมีผู้นิยมใช้กันมากเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้หลากหลาย และเป็นโปรแกรมที่ทำงานบน Microsoft Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows Version ใด ๆ ก็ตาม ในที่นี้ก็จะเรียกโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สั้น ๆ ว่า Excel โดยที่ Excel เป็น Application หนึ่งในหลาย ๆ Application ของ Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office Version ใด ๆ ก็จะมีโปรแกรม Excel เป็น โปรแกรมหนึ่งในนั้นเสมอ

        Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความสามารถในการทำงานสูงกว่า โปรแกรม spreadsheet เดิม ๆ ที่เคยใช้กัน ไม่ว่าจะเป็น Lotus หรือโปรแกรมอื่นใด นอกจากนี้ Excel ยังเป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณ การสร้าง Chart หรือการ จัดการทางด้านฐานข้อมูล จนสามารถกล่าวได้อีกอย่างว่า Excel เป็นโปรแกรม อเนกประสงค์ที่สามารถ ทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว Excel ยังมีความสามารถอื่น ๆ ที่ควระจะได้ ทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว Excel ยังมีความสามารถ อื่น ๆ ที่ควรจะได้ ทราบอีกหลายอย่างซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาจาก Microsoft Office Excel 2003 ดังต่อไปนี้

        1.มีแถบเครื่องมือ (Ribbon) ต่าง ๆ ให้เลือกใช้งาน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

       2.การคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสำหรับ Excel มีฟังก์ชันต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้ มากกว่า 500 ฟังก์ชัน โดยมีการเพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชันใหม่ ๆ เข้ามา ดังนี้

        - แถบสูตรสามารถปรับขนาดได้ แถบสูตรจะปรับขนาดให้รองรับสูตรที่ยาวและซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งป้องกันไม่ให้สูตรครอบคลุมข้อมูลอื่นในแผ่นงาน และสามารถเขียนสูตรได้ยาวขึ้นโดยมีระดับที่ซ้อนกันมากกว่าที่สามารถทำไดใน Excel รุ่นก่อนหน้านี้

        -ฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ทำ ให้สามารถไวยากรณ์ชองสูตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบพบฟังก์ชันที่ต้องการใช้เพื่อช่วยทำให้อาร์กิวเมนต์ของสูตรสมบูรณ์ได้อย่างง่าย ๆ ทำให้ได้สูตรที่เหมาะสมตั้งแต่แรกและในทุกครั้ง

        -การ งอิงที่มีแบบแผน นอกจากการอ้างอิงเซลล์ เช่น A1 และ R1C1 แล้ว Office Excel 2007 ยังมีการอ้างอิงที่แบบแผนที่อ้างถึงช่วงและคารางที่มีชื่อสูตรเช่นกัน

       -การเฃ้าถึงช่วงที่มีชื่ออย่างง่าย โดยใชตัวจัดการชื่อฃอง Office Excel 2007 ทำให้สามารถจัดระเบียบ ปรับปรุง และจัดการช่วงที่มีชื่อหลาย ๆ ช่วงในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง ซึ่งช่วยให้บุคคลใดก็ตามที่ต้องการทำงานบนแผ่นงานสามารถแปลสูตรและช้อมูลชองแผ่นงานได้

3. การเรียงลำดับและการกรอง สามารถจัดเรียงช้อมูลในแผ่นงานได้อย่างรวดเร๋วเพื่อ ค้นหาคำตอบที่ต้องการ โดยใช้การกรองและการเรียลำดับที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว ตัวอย่าง เช่น ขณะนี้สามารุเดรียงลำดับข้อมูลสีและตามรดับมากกว่า 3 (และมาถึง 64) ระดับนี้ นอกจากนี้ยังสามารุกรองข้อมูลตามสีหรือตามสีนที่ แสดงรายการมากว่า 1,000รายการ ในรายการ แบบหล่นลงฃองตัวกรองอัตโนมัติ เลือกหลายรายการเพื่อกรอง และกรอง ข้อมูลใน PivotTable ได้อีกด้วย

4. ลักษณะใหม่ของแผนภูมิ สามารุใช้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิใหม่เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพที่สื่อสารฃ้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย และโดยตามชุดรูปแบบที่ถูกนำไปใข้กับสมุดงาน ลักษณะหน้าตาใหม่ที่ทันสมัยชองแผนภูมินั้นรวมถึงลักษณะพิเศษ เช่น สามมิติ ความโปร่งใสและ เงาจาง เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ใหม่ช่วนให้การสำรวจชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ง่ายฃึ้น เ�

Source: http://www.phuketvc.ac.th/download/elearning/schedule/unit/unit-1/1-1.html


เส้นแนวโน้ม excel